Reset Architecture

Droom Noord-Holland (Stedenbouw)

We zijn trots dat we naast grote namen in het vakgebied zijn geselecteerd als genomineerden voor de wedstrijd Droom.NH. We ontvingen deze selectie voor onze regionale plan DROOM-NH-Rand. De wedstrijd werd georganiseerd door de provincie Noord-Holland als voorbereiding op een nieuwe structuurvisie.

 

In de beschrijving van het wedstrijdprogramma wordt de verwachting uitgesproken dat er in totaal 200.000 woningen bij worden gebouwd in de periode tot 2040. Dit getal heeft een enorme impact. De druk op de ruimte en vooral het buitengebied wordt steeds groter. De vraag die wij ons in deze opgave hebben gesteld is; hoe stoppen we de verneveling, het diffuser worden van het onderscheid tussen dorpen, steden en platteland?

Kan een nieuwe stedenbouw bijdragen aan een versterking van het cultuurhistorisch landschap in plaats van deze in beslag te nemen? Het thema duurzaamheid is in de huidige maatschappij een te pas en te onpas gebruikt begrip. Duurzaamheid op gebouwniveau omvat verschillende aspecten zoals de vraag naar autarkische, CO2 neutrale gebouwen en productie vanuit de cradle to cradle filosofie. Echter het bouwen is de laatste stap, de belangrijkste keuzes om het milieu te sparen zullen op een groter schaalniveau worden genomen.

De vraag waar we het beste kunnen bouwen moet beginnen met het onderzoeken van parameters als noodzaak, mobiliteit, lawaaihinder, dichtheid, ecologische footprints, waterbeheer, klimaatverandering, de mogelijkheid om collectief warmte en koude op te wekken. Wij zijn van mening dat alleen wanneer we onszelf deze vragen stellen en zo duurzaamheid een integraal onderdeel gaat uitmaken van de planvorming we een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de toekomstige levenskwaliteit.

Onderzoek naar een aantal grote recentere nieuwbouwlocaties in Noord-Holland leert dat de gemiddelde dichtheid onder 20 woningen per ha ligt. In deze voorbeelden wordt met de genius loci van het landschap compleet genegeerd in de vorm van contextloze introducties van nieuwe vormen. We stellen ons daarom als opgave een visie te ontwikkelen waarbij prettige woonmilieus ontstaan die in harmonie een vanzelfsprekende en aantrekkelijke relatie aangaan met het landschap.

Het ontwerp dat wij voorstellen is nieuwbouw langs de rand van dorpen en steden. Er is een hoge dichtheid voorgesteld tot 100 woningen/ha. Nabij stations, kernen en andere openbare voorzieningen zijn de concentraties hoger. De afwisseling van hoge met lage dichtheden en een grote mix aan woningtypologieën is een vereiste.


Ontwerp:
januari 2009, Prijsvraag
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Team:
Theo Mathijssen, Willem Lucassen